Vroegeinterventie

Direct aanmelden voor een quickscan Meer »

Quickscan

Direct aanmelden voor een Quickscan door een revalidatiearts Meer »

Partners Vroege Interventie

Het VI-centrum bij u in de buurt. Meer »

Arbeidsrevalidatie

Arbeidsrevalidatie kan een eerste stap betekenen op de weg (terug) naar werk. Meer »

Persoonlijke aanpak

Wij spreken cliënten aan op hun eigen verantwoordelijkheid en gaan uit van hun mogelijkheden en niet van hun beperkingen. Meer »

 

Ervaringen verwijzers

Bedrijfsarts Arbounie
Bedrijven in Nederland hebben geleerd veel verzuim zelf op te vangen en mensen te begeleiden. Daarom wordt de bedrijfsarts nu geconfronteerd met steeds complexere problematiek. Het gaat hier dan vaak om gezondheidsproblemen waar een niet eenduidige oorzaak voor te vinden is, maar waar veel verschillende factoren als het ware samenspannen om de klachten te veroorzaken of te onderhouden.
Als we kijken naar bijvoorbeeld chronische rugklachten of nekklachten is er in veel gevallen geen duidelijk verband tussen de klachten die mensen hebben en de afwijkingen op een foto. Hier past dus een andere aanpak. Het in positieve zin beïnvloeden van de verschillende factoren die klachten geven leidt vaak tot functioneel herstel en vermindering van de ervaren klachten.
Vroege Interventie biedt trainingen en onderzoek aan passend bij deze gedachte. Ik heb veel mensen doorverwezen en mijn ervaringen zijn goed. De multidisciplinaire aanpak sluit in veel gevallen naadloos aan op de multifactoriële oorzaak van de klachten. Daarnaast is de prijs-kwaliteitverhouding goed en ben ik blij met de soms noodzakelijke vasthoudendheid bij de medewerkers om problemen op te lossen.
Langdurige arbeidsongeschiktheid heeft grote gevolgen. Het verlies aan contacten, zingeving en vermindering aan inkomen heeft grote invloed op het welbevinden en de gezondheid van mensen. Dit heeft zelfs invloed op de levensverwachting. Ook bedrijven zijn gebaat bij een optimale verzuimbegeleiding. Als dit niet goed gebeurt heeft dit forse financiële gevolgen en verliest men waardevol personeel en kennis.
Ik wil mij optimaal inzetten in dit proces en zie Vroege Interventie in dit traject als waardevolle partner. In negen van de tien gevallen pakken de trajecten succesvol uit.

Zelfstandige bedrijfsarts
Vanuit mijn functie als bedrijfsarts loopt er vanaf begin jaren negentig een overleg– en verwijslijn naar Vroege Interventie.
Het betreft hoofdzakelijk problematiek van het houdings- en bewegingsapparaat (whiplash, hernia, chronische rugklachten). Medewerkers worden aangemeld voor een Quickscan met een intake bij de revalidatiearts, psycholoog en fysiotherapeut. De interventie die veelal wordt geadviseerd is een multidisciplinair gedragsgeoriënteerde arbeidstraining waarbij het primaire re-integratiedoel is terug te keren in eigen werk, al dan niet aangepast.
Mijn ervaringen in de samenwerking met Vroege Interventie zijn zeer positief. De meerwaarde van de interventies zit hem voor mij in de multifactoriële probleemanalyse: het in beeld brengen van alle factoren die meespelen in een verstoorde balans tussen belasting en belastbaarheid. Tijdens de training leren de cliënten hier mee omgaan.
Ook waardeer ik de multidisciplinaire aanpak. In de curatieve sector zie je bij het niet aanslaan van therapieën nogal eens dat er naar diverse specialisten wordt verwezen. In het geval van klachten van het houdings- en bewegingsapparaat zijn dit bijvoorbeeld de orthopeed, neuroloog en uiteindelijk anesthesist van een pijnpoli. Het gevolg is dat hierdoor een arbeidsongeschiktheidstraject lang wordt opgerekt. Vroege Interventie werkt gelukkig anders.
De snelle toegankelijkheid en korte doorlooptijd, zowel voor de Quickscan als de start van de arbeidstraining, zijn grote pluspunten. Bovendien is de Quickscan voor de werkgever kosteloos. De arbeidstraining valt onder de zorgpolis van de betrokken medewerker. Voor re-integratieactiviteiten, advies en coaching op de werkplek wordt een bedrag in rekening gebracht bij de werkgever.
De adviezen en interventies die Vroege Interventie biedt, liggen volledig in lijn met de Wet Verbetering Poortwachter, het arbeidsdeskundig toetsingskader van de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) en de richtlijnen van de NVAB (Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde).

Arbeidsdeskundige/re-integratiecoördinator in een regionaal ziekenhuis
Een van zijn medewerkers, werd begeleid door Vroege Interventie. Ik heb voor Vroege Interventie gekozen vanwege de kennis van zaken, snelle toegangstijd, adequate terugkoppeling naar de medewerker, bedrijfsarts en opdrachtgever. Ook waardeer ik de demedicaliserende opstelling en het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker. De Vroege Interventie methodiek gaat uit van de mogelijkheden in plaats van de ervaren onmogelijkheden.
Bovendien was het traject overzichtelijk met een duidelijke einddatum en had ik een vast aanspreekpunt.
De re-integratie kosten van deze interventie zijn het meer dan waard geweest voor nu en naar de toekomst toe, rekening houdend met de aard van de aandoening, de verzuimduur en de kans op recidive.
De kosten van deze interventie zet ik af tegen de gemiddelde directe en indirecte verzuimkosten per gemiddelde ziekmelding in ons ziekenhuis. Zeker belangrijk in het kader van ons Eigen Risico Dragerschap en ons goed werkgeverschap